Արցախի ի նպաստ 700 հազար տոլար հանգանակուեցաւ Թորոնթոյի մէջ

Հոկ­տեմ­բե­րի 18ին Գա­նա­տա­յի Թո­րոն­թօ քա­ղա­քի «­Հա­յաս­տան» Հա­մա­հայ­կա­կան Հիմ­նադ­րա­մի մաս­նա­ճիւ­ղի կազ­մա­կեր­պու­թեամբ եւ Գա­նա­տա­յի Հ.Հ. դես­պա­նու­թեան ա­ջակ­ցու­թեամբ կա­յա­ցաւ ա­մե­նա­մեայ դրա­մա­հա­ւա­քի հան­դի­սու­թիւ­նը։

Հան­դի­սու­թեան պա­տո­ւոյ հիւրն էր Դա­դի­վան­քի, իսկ նա­խա­պէս` Գան­ձա­սա­րի հո­գե­ւոր հո­վիւ Յով­հան­նէս Քա­հա­նայ Յով­հան­նի­սեան, որ իր խօս­քին մէջ վեր­յի­շեց դրո­ւագ­ներ Ար­ցա­խեան Ա­զա­տա­մար­տի տա­րի­նե­րէն: Դես­պան Ար­մէն Ե­գա­նեան իր ե­լոյ­թին մէջ ը­սաւ.- «­Մե­ծա­պէս կա­րե­ւո­րե­լով «­Հա­յաս­տան» Հա­մա­հայ­կա­կան Հիմ­նադ­րա­մի ծա­ւա­լած գոր­ծու­նէու­թիւ­նը` թոյլ տո­ւէք ա­ռանձ­նաց­նե­լու Թո­րոն­թո­յի մաս­նա­ճիւ­ղին աշ­խա­տանք­նե­րը, ո­րոնց­մով ա­նի­կա տա­րի­ներ շա­րու­նակ ա­պա­ցու­ցած է իր ուժն ու կա­րո­ղու­թիւն­նե­րը»: Նոյն ե­րե­կո­յեան կա­յա­ցած Ար­ցա­խի ի նպաստ նո­ւի­րա­հա­ւա­քի ըն­թաց­քին հա­ւա­քո­ւե­ցաւ 700 հա­զար գան. տո­լար, որ պի­տի տրա­մադ­րո­ւի Ար­ցա­խի զար­գաց­ման շարք մը կա­րե­ւոր ծրա­գի­ր­նե­րու ի­րա­գործ­ման աշ­խա­տանք­նե­րուն:
Azator.gr

(Visited 1 time, 1 visit today)Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *